Rampage Markası Kalitesiz mi? Sayfa 4

Rampage Markası Kalitesiz mi? Sayfa 4

İzin süresini mazeretsiz üç gün aşan personel kendi isteği ile işten çekilmiş sayılır. Madde 25- Yıllık izni bulunmayan Personele, dilekçelerinde belirtecekleri mazeretlerinin geçerli görülmesi halinde Müdür tarafından bir takvim yılında on günü geçmemek üzere ücretsiz mazeret izni verilebilir. Pazar günü çalıştırılan personele hafta içinde bir gün izin verilebilir. İzin verilmemesi halinde kanunen verilmesi gereken bir gündelik dahil, toplam iki gündelik ödenir. Madde 19- Ödenecek Harcırah miktarı her yıl için Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre gerçek yol giderleri ile konaklama giderleri belgelendirilmek koşuluyla ödenir.

Delegelerin tespit edilmesinden sonra aldığı oy oranına göre yedekleri seçilir. Seçilen Delegelerle, yedekleri Sandık Seçim Kurulunca bir genelge ile yirmi gün içersinde Sandık Üyelerine ve ilgililere duyurulur. Bu dava sonucunda kusura dayalı bir dava türü olmadığından davacıya veya davalıya maddi-manevi tazminat verilmez. Şayet akıl hastası eşin malvarlığı var ise davacı lehine nafakaya hükmedilebilir, ancak herhangi bir malvarlığı yok ise nafakaya hükmedilmez. Akıl hastalığı olduğu iddia edilen eş talep etmesi halinde ve şartları uygunsa nafaka alabilir. Akıl hastalığı sebebiyle boşanmaya karar verilirse davacıya velayet verilebilir, davalıya velayet verilmez. [41] 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 131 inci maddesine göre de terzil edici cürüm sebebiyle boşanma davası her zaman açılabilirdi. Madde 18- Denetim Kurulu son 36 ay kesintisiz Sandık üyeliği olanlardan oluşur. ( PTT Genel Müdürü ve PTT Genel Müdür Yardımcıları bu süreye dahil değildir.) Denetim Kurulu en az ikisi delege olmak üzere dört üyeden oluşur. PTT Genel Müdürü ve PTT Genel Müdür Yardımcılarında üyelik süresi şartı aranmaz. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan ve başkan vekilini seçer. Madde 13- Yönetim Kurulu son 36 ay kesintisiz Sandık üyeliği olanlardan oluşur.

Bu durumda X firmasının bu nedenle uğradığı zararı üreticiden tazmin etme hakkı bulunmaktadır. Sizin uğradığınız tehdit ile ilgili şikayetçi olma hakkınız vardır. Zira pazaryeri yalnızca bir platform olup, taraflar arasında hakem görevi üstlenemeyecektir. • Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi. Öncelikle sözleşmeler sadece sözleşmenin taraflarını bağlamaktadır. Bu nedenle sözleşmeden haberdar olmayan tarafları bağlamayacaktır. Yine esas üreticinin markasının kullanım hakkını devretmek sınırlandırmak istemesi halinde X satıcısına lisans vermesi gerekmektedir. Sorunuzdan anladığım kadarıyla TÜRKPATENT kurumu nezdinde tescil edilmiş bir lisans söz konusu değil.

Uygulamada genellikle bir ihtarname çekerek, haksız kullanımda bulunan kişiyi uyarıyoruz. Genellikle haksız kullanımı durduruyorlar ancak durdurulmadığı hallerde dava yoluna gitmek gerekiyor. (2) Diğer yandan kaynak İsviçre Kanununun tasarısında yer alan ve saldırgan reklamları açıkça zikreden ibare, Parlamentoda, yukarıda anılan gerekçelerle hükümden çıkarılmıştır. Bu alt bendin saldırgan reklamlara yer vermemesi, bu tür reklamların dürüstlük kurallarına uygun görüldüğü anlamına gelmez. “Özellikle saldırgan” ibaresindeki “özellikle” kelimesi hükmün uygulanabilmesinin şartıdır. Aksi halde, tüm işportacıların, kamyon veya minibüsten satış yapanların, otomobile el sallayıp sizi lokantasına davet edenlerin bu hükmün kapsamına girmesi gerekir. Önemli olan saldırganlığın özellik taşıması ve muhatabını adeta köşeye sıkıştırmasıdır. Örneğin, suçlama duygusuyla eskiden halledilmiş meseleleri tekrar ele almak ve bir rakip firmanın ticari durumunu ve itibarını sebepsiz yere sarsmak için kullanmak bu kapsamda incitici beyanlardandır. Bu durumda eylemin; yanlış beyanlarla kötüleme dolayısıyla haksız rekabet teşkil ettiği hususunda şüphe yoktur. Bu bilginin gerçek olması durumunda yapılan beyanın şekline, yani takdim ediliş tarzına bakmak gereklidir.

  • Madde 13- Genel Kurula katılan Delegelerin görev yerlerinden Genel Kurulun yapıldığı yere gidiş ve dönüş yol giderleri ile Genel Kurulun devamı süresince iaşe ve barınma masrafları Sandık bütçesinden ödenir.
  • Yani marka başvuru tarihi ile tescil tarihi arasında en iyi ihtimalle 6 ay gibi bir süre vardır.
  • Oyların sayılması dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.

Öncelikle yıllarca yorum ve puan konusunda çabalamış, emek vermiş satıcılar, birden kendilerini çok ciddi bir rekabet hali içerisinde bulmuşlardır. Veya aynı barkodu kullanan kötü niyetli satıcılar müşteriye farklı/kalitesiz ürün göndermiş ve ürünün sıralamasını düşürmüşlerdir. Veya tam tersi marka tescili olmadığı halde listeye giren diğer tüm satıcılara tazminat istemli davalar açılmış, fahiş fiyatta tazminatlar talep edilmiştir. İhtarın gönderilmesi, ihtardan önce yaşanan olayların ihtarı gönderen eş tarafından hoş görüldüğü ve affedildiği anlamına gelir. İhtardan sonra artık, önceki olaylara dayanarak boşanma davası açılamaz. Yargıtay’a göre eşler arasında bir ceza davası mevcutken gönderilmiş olan ihtar sonuç doğurmaz.

Madde 2 – Bu Esaslar Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre PTT Anonim Şirketinden emekli olmak suretiyle ayrılanlar ile Sandık üyeleri ve çalışanlarına uygulanır. Bir yılını dolduran ve fondan ayrılmak isteyenler son yılın kâr payını alabilmek için, içinde bulunulan yılın mali bilânçosunun çıkartılmasını beklemek zorundadırlar. Ancak, bu hesaplamada “c” fıkrasında sözü edilen üyelerin üyelik sürelerinin bir yılı doldurmuş olması şartı aranmaz. Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. Madde 34- Sandık üyesi iken askerlik, doğum, sendika ve sair nedenlerle ücretsiz izne ayrılan üyeler, birikmiş aidatlarını almak suretiyle Sandıkla ilişiğini kesebileceği gibi birikmiş aidatlarını almadan üyeliklerini dondurabilirler. Ayrıca bu üyeler istedikleri takdirde aylık aidat ve borç taksit kesintilerini elden veya Sandığa ait posta çeki hesaplarına yatırabilirler. Bu üyeler aylık kesintilerini ödemeye devam ettiği sürece Sandığın tüm haklarından yararlanabilirler.

Ünite amirleri de sonucu PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Seçim Kurulu Başkanlığı’na üç gün içerisinde tutanaklar ile birlikte iletir. Üyelerden kaza veya sakatlık nedeniyle fikren veya bedenen bettilt sağlayamayacak bir duruma gelenler ile tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle görev yapamayacak durumda olup T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malulen emekliye sevk edilenlere, kesin işlemli rapor tarihindeki brüt asgari ücretin 5 (beş) katına kadar maluliyet yardımı net olarak ödenir. Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, Genel Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki Birikmiş Aidat ve Kâr Payları da ödenir. Yukarıda (a) ve (b) bendinde belirtilen belgenin yanı sıra, çocuk 25 yaşından büyük ise çocuk yardımından yararlandığını gösteren ünitesinden alınacak belgeyi; ölü doğumda ise doğumun miadında (180–300 gün) olduğuna ilişkin doktor raporunu da talebine ekler. Ölen çocuğun anne ve babasının her ikisi de Sandık üyesi olması halinde,  ölüm yardımı yalnız çocuğun velayetine sahip olan üyeye yapılır. Üyenin birden fazla çocuğunun aynı anda ölmesi halinde her bir çocuk için ayrı ayrı; çoğul gebelikteki ölü doğum halinde ise yalnızca tek çocuk için ölüm yardımı yapılır. Madde 4 – Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, Genel Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki Birikmiş Aidat ve Kâr Payı ödemesinden ayrı olarak vefat tarihindeki brüt asgari ücretin 8 (sekiz ) katı Ölüm Yardımı ödenir. Kâr payı almayı hak eden üye rezervinin bir kısmını almayı talep eder ise talep tarihindeki rezervinden ileriye dönük Kâr payı iptal edilerek gerekli ödeme yapılır. Bir yıl sonunda şartları uygun olduğu takdirde yeniden kâr payı ödemesi yapılır. Markanızın izinsiz kullanımı halinde delillerin tespiti davası, tecavüzün tespiti davası, muhtemel tecavüzün önlenmesi davası, tecavüzün durdurulması davası, tecavüzün kaldırılması davası, maddi manevi tazminat davası, itibar tazminatı davası açma hakkınız bulunmakta.

Önlenemeyecek olayların vukuu halinde, delegenin oy çokluğu ile toplantıyı en fazla on beş gün erteleyebilir. Madde 13- Genel Kurula katılan Delegelerin görev yerlerinden Genel Kurulun yapıldığı yere gidiş ve dönüş yol giderleri ile Genel Kurulun devamı süresince iaşe ve barınma masrafları Sandık bütçesinden ödenir. Masraf karşılığı verilecek yevmiye miktarı, Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilir. Genel Kurul yapılan ildeki Genel Kurula katılan Delegelere de yol masrafı, konaklama bedeli ve harcırahı ödenir. Madde 10- Ünite ve Ünitelere bağlı birimlerde Birim Amirleri tarafından, birim personeli arasından kura ile üç kişilik seçim kurulu oluşturulur. Seçim kurulunda görev alacak kimse çıkmadığı takdirde Birim Amirleri Seçim Kurulunu atama ile yapar. Üye sayısı bir delegeye düşen üye sayısının yarısından az olan iller, Seçim Kurulu tarafından bir delege çıkabilecek şekilde çevredeki illerle gruplandırılır veya çevre illerden birinin üyeleri ile müştereken oy kullanması sağlanır. C)Az Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 1 (bir) katına kadar Doğal Afet Yardımı yapılır. Madde 11 – Maluliyet yardımları için; maluliyeti tespit eden kesin işlemli Sağlık Kurulu raporu ile T.

Tamamen Pazar yeri ile aranızda akdedilen sözleşmedeki şartların taraflarca yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili. Sözleşmeyi ihlal eden bir durum varsa tabiî ki siz de dava yollarına başvurabilirsiniz. Hak sahibinin, tescilli ürünlerini bir kez sattıktan sonra, takip eden satışlara müdahale edememesine hakkın tükenmesi ilkesi diyoruz. Ürünlerinizi bir kez sattıktan sonra bir başkasının onu ne şekilde satacağı konusuna müdahale edemiyorsunuz. Karşılaştırmalı reklâmda, bir işletme kendi ürünü ile başkasının ürününü açıkça belirgin vurgu yaparak karşılaştırır. “Başkası”nın, adıyla belirtilmesi veya tanımlanması gerekli değildir. Örneğin, bir firmanın çeşitli sebeplerle alacaklılarıyla yaptığı borç ertelemesi veya bir gayrimenkulünü satışa çıkarmasının, firmanın borçlarını ödeyemez duruma düştüğü veya iflasın eşiğinde olduğu şeklinde empoze edilmesi bu anlamda yanıltıcı beyan teşkil edecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *